dissabte, 2 de febrer de 2008

Rei en Jaume I


Serveixi aquest fragment i aquesta imatge, d’homenatge al gran Rei, En Jaume I, i a la nostra Història.

"...E aquel dia, en lo qual nostra cort hauiem manada, som en Barçelona nos e larquibisbe, els bisbes, els Richs homens aytambe. E quan uench en laltre dia que la cort fo iustada, foren tots al nostre palau antich Pi lo qual lo Comte de Barçelona feu bastir. E sobre aço quan foren tots denant nos començam nostra paraula en esta manera: ¶ Illumina cor meum Domine uerba mea de Spiritu Sancto: On nos pregam a nostre Senyor Deus e a la Verge sancta Maria mare sua que nos puxam dir algunes paraules que sian a honor de nos, e de uos qui les escoltarets, e que sien a plaer de Deu e de la sua mare nostra dona sancta Maria: car nos uolemi parlar de bones obres, car les bones obres uenen del e son, e aqueles paraules que nos uos direm seranho, e plassia a el que nos les puxam adur a acabament.Certa cosa es quel nostre naximent se,' feu per uirtut de Deu, car nos uolien be nostre pare ni nostra mare, e si, fo uolentat de Deu que nasquem en aquest mon: e quan nos uos dixessem les condicions ni les maraueyles que foren al nostre naxement, grans ferian, mas lexarnosem perço car al començament del libre se demostre. Mas beu sabeum per cert que uos sabets que nos som uostre senyor natural, e som sols, menys de frare e de sorque nostre pare no ach en nostra mare, e uinguem entre uos joue de jouen de ·VI· anys e mig, e trobam Arago e Cathalunya torbats, que los uns uenien contra los altros, e no sacordauen en neguna re: que ço que -80- los uns uolien nou uolien los altres, e hauiets mala fama per lo mon, per les coses que eren passades. E aquest mal nos no podem adobar sino per dues maneres; ço es, per uolentat de Deu quens endreç en nostres affers, e que començem tals coses e a uos e a nos, que a el: uinga de plaer, e que la cosa sia tan gran e tan bona que la mala fama que es entre uos ques tolga, car la claror de les bones obres desfa lescuredat. On nos uos, pregam molt carament per dues raons, la primera per Deu, la segona per naturalea que nos hauem ab uos, que uos quens donets conseyl e aiuda en ·III· coses, la primera que nos puscam nostra terra metre en pau, la segona que nos puscam ferir a nostre Senyor en est uiatge que uolen fer sobrel Regne de Maylorques e les altres iles que pertanyen a aquela: la terça que haiam conseyl de hauer, en manera que aquest feyt puscam complir a honor de Deu. E aço dit faen fi a les nostres paraules. "

Gràcies Vicens, per propiciar aquest homanetge catosfèric.

Salut a tots i Visca Catalunya !!!